Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Chci dát fakultám možnost zadávat vlastní zakázky

Chci dát fakultám možnost zadávat vlastní zakázky

Publikováno: 25. 11. 2014

V současné době mohou veřejné zakázky na dodávky zboží a služeb zadávat pouze celé univerzity, jako instituce s právnickou subjektivitou. Jednotlivé fakulty univerzit možnost provádět vlastní výběrová řízení nemají, což v praxi může způsobit řadu problémů. Může se zdát, že s větším objemem za univerzitu bude cena výhodnější, ale vždy tomu tak musí být. Naopak díky složité proceduře se může fakulta dostat do problému při své vzdělávací a vědecké činnosti. Chci tedy fakultám tuto možnost novelou zákona dát. Tuto změnu podporuje Rada vysokých škol, Česká konference rektorů i sněmovní školský výbor, doufám tedy, že se přidá i většina poslanců, aby se zase trochu léep vysokým školám dýchalo.

Podle zákona o vysokých školách jsou fakulty oprávněni jednat ve jménu vysoké školy v několika oblastech činnosti. Fakulty jsou řízeny vlastními samosprávnými orgány - akademickými senáty. Samostatnost fakult je i v hospodářské oblasti dána podle § 24, písm. g), kdy fakulty mohou nakládat s přidělenými finančními prostředky. Toto je tedy jaksi neúplné v případech pořizování nákupů dodávek a služeb. To by měl napravit předložený pozměňovací návrh, který v zákoně o zadávání veřejných zakázek upravuje podmínky zadavatele - konkrétně rozšiřuje definici zadavatelů o organizační součást zadavatele, pokud tato součást nakládá s přidělenými finančními prostředky. Tato úprava se tak netýká pouze univerzitních fakult, ale dává možnost zadávat veřejné zakázky také například městským částem jednotlivých statutárních měst.

V rámci fungování vysokých škol je univerzita reprezentována rektorátem, ale většina zakázek je realizována prostřednictvím jednotlivých fakult. Fakulty pro výběrová řízení připravují technické specifikace a realizují přípravu zadání. Různorodost fakult znemožňuje na vysokých školách smysluplné a racionální zadávání veřejných zakázek, dochází k výrazným časovým prodlevám při nákupu zboží a služeb, což v mnoha případech paralyzuje činnost a základní poslání fakult a dochází tak k nadměrnému plýtvání veřejnými prostředky. Vysoké školy jako veřejný zadavatel ve většině případů překračují limity nákupu podle zákona o veřejných zakázkách a musejí tak soutěžit zboží a služby v nadlimitním výběrovém řízení. Uvedená novela by přenesla současně s kompetencemi zadávání veřejných zakázek i problematiku sčítání jednotlivých zakázek na úroveň fakult. Tím by došlo k značnému ulehčení v administraci věřených zakázek, protože fakulty by v mnoha případech již nedosahovaly při sčítání limitu 2 resp. 6 milionů Kč, a tudíž by nemusely soutěžit veřejné zakázky v režimu nadlimitního výběrového řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodiku pro zadávání veřejných zakázek, ve které možnost zadávání jednotlivých složek či útvarů nevylučuje. Nicméně vzhledem k tomu, že jednoznačná opora k tomu v zákoně není, nedochází k využívání této eventuality. Veřejní zadavatelé se obávají trestního postihu při jeho aplikaci. Aplikací mého pozměňovacího návrhu by došlo k právnímu ukotvení doporučené metodiky MMR v zákoně a tím i k větší právní jistotě veřejných zadavatelů.

 

 

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice Mgr. Jiří Šesták, PhD.