Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09 – Starostové
člen zastupitelstva města České Budějovice

Chci dát fakultám možnost zadávat vlastní zakázky

Chci dát fakultám možnost zadávat vlastní zakázky

Publikováno: 25. 11. 2014

V současné době mohou veřejné zakázky na dodávky zboží a služeb zadávat pouze celé univerzity, jako instituce s právnickou subjektivitou. Jednotlivé fakulty univerzit možnost provádět vlastní výběrová řízení nemají, což v praxi může způsobit řadu problémů. Může se zdát, že s větším objemem za univerzitu bude cena výhodnější, ale vždy tomu tak musí být. Naopak díky složité proceduře se může fakulta dostat do problému při své vzdělávací a vědecké činnosti. Chci tedy fakultám tuto možnost novelou zákona dát. Tuto změnu podporuje Rada vysokých škol, Česká konference rektorů i sněmovní školský výbor, doufám tedy, že se přidá i většina poslanců, aby se zase trochu léep vysokým školám dýchalo.

Podle zákona o vysokých školách jsou fakulty oprávněni jednat ve jménu vysoké školy v několika oblastech činnosti. Fakulty jsou řízeny vlastními samosprávnými orgány - akademickými senáty. Samostatnost fakult je i v hospodářské oblasti dána podle § 24, písm. g), kdy fakulty mohou nakládat s přidělenými finančními prostředky. Toto je tedy jaksi neúplné v případech pořizování nákupů dodávek a služeb. To by měl napravit předložený pozměňovací návrh, který v zákoně o zadávání veřejných zakázek upravuje podmínky zadavatele - konkrétně rozšiřuje definici zadavatelů o organizační součást zadavatele, pokud tato součást nakládá s přidělenými finančními prostředky. Tato úprava se tak netýká pouze univerzitních fakult, ale dává možnost zadávat veřejné zakázky také například městským částem jednotlivých statutárních měst.

V rámci fungování vysokých škol je univerzita reprezentována rektorátem, ale většina zakázek je realizována prostřednictvím jednotlivých fakult. Fakulty pro výběrová řízení připravují technické specifikace a realizují přípravu zadání. Různorodost fakult znemožňuje na vysokých školách smysluplné a racionální zadávání veřejných zakázek, dochází k výrazným časovým prodlevám při nákupu zboží a služeb, což v mnoha případech paralyzuje činnost a základní poslání fakult a dochází tak k nadměrnému plýtvání veřejnými prostředky. Vysoké školy jako veřejný zadavatel ve většině případů překračují limity nákupu podle zákona o veřejných zakázkách a musejí tak soutěžit zboží a služby v nadlimitním výběrovém řízení. Uvedená novela by přenesla současně s kompetencemi zadávání veřejných zakázek i problematiku sčítání jednotlivých zakázek na úroveň fakult. Tím by došlo k značnému ulehčení v administraci věřených zakázek, protože fakulty by v mnoha případech již nedosahovaly při sčítání limitu 2 resp. 6 milionů Kč, a tudíž by nemusely soutěžit veřejné zakázky v režimu nadlimitního výběrového řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo metodiku pro zadávání veřejných zakázek, ve které možnost zadávání jednotlivých složek či útvarů nevylučuje. Nicméně vzhledem k tomu, že jednoznačná opora k tomu v zákoně není, nedochází k využívání této eventuality. Veřejní zadavatelé se obávají trestního postihu při jeho aplikaci. Aplikací mého pozměňovacího návrhu by došlo k právnímu ukotvení doporučené metodiky MMR v zákoně a tím i k větší právní jistotě veřejných zadavatelů.

 

 

Občané pro Budějovice Starostové a nezávislí TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice Mgr. Jiří Šesták, PhD.