Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

Zasáhne Ministerstvo kultury ve věci zdražování OSA?

Zasáhne Ministerstvo kultury ve věci zdražování OSA?

Publikováno: 5. 10. 2016

Po vzoru Ochranného svazu autorského (OSA) oznámil zvýšení sazeb pro rok 2017 další kolektivní správce DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, o. s. Intergram stále ještě vyčkává, jak dopadne jednání o autorském zákoně. V souvislosti s nepřiměřeným a skokovým zdražováním poplatků OSA jsem se prostřednictvím interpelace obrátil na ministra kultury Daniela Hermana.

 

Zajímalo mne, zda a jakým způsobem bude Ministerstvo kultury nepřiměřené navýšení poplatků za reprodukci hudby na rok 2017 řešit, jestli využije své pravomoci a uplatní vůči OSA svá oprávnění podle § 103 autorského zákona.

Celou odpověď pana ministra Hermana na mou interpelaci najdete zde.

Ve své odpovědi se pan ministr odkazuje na rozhodnutí ministra kultury ze dne 21. 7. 2011, č.j. MK 36139/2011 OLP, čímž bylo zrušeno rozhodnutí ve věci porušování povinností kolektivního správce OAZA. Pan ministr uvádí, že odpověď na otázku, zda má Ministerstvo kultury pravomoc regulovat sazby odměn vybíraných kolektivními správci, se dá vyvodit z odůvodnění tohoto rozhodnutí. Autorský zákon nestanoví Ministerstvu kultury zákonnou pravomoc vést správní řízení o výši odměn, rozhodovat má soud v občanskoprávním řízení, protože vztah mezi uživatelem a kolektivním správcem je soukromoprávního charakteru a do tohoto vztahu nemůže zasahovat správní orgán.

K tomuto uvádím, že problematika v  této věci je významově i věcně odlišná od problematiky, která byla v dané záležitosti ministerského rozhodnutí řešena.

V ministerském rozhodnutí je argumentováno, že přiměřenost výše odměn, které žádal jeden z kolektivních správců, byla opakovaně přezkoumána soudy. Ve věci protestů proti meziročnímu skokovému zvýšení sazeb kolektivního správce OSA je však vyloučeno, že by tyto sazby byly již soudem přezkoumány. Proto není odvolání se na citované rozhodnutí ministra kultury ze dne 21. 7. 2011 odůvodnitelné a lze oprávněně namítnout, že s ohledem na ust. § 100 odst. 1 písm. h) AZ má Ministerstvo kultury kompetenci obecně přezkoumávat přiměřenost výše sazeb žádaných kolektivním správcem OSA.

Protest proti sazbám OSA na příští rok však nesměřoval ani tak na přezkoumání výše odměn, které OSA stanovuje ve svém sazebníku, ale na fakt meziročního skokového zvýšení žádaných odměn až o 50%. I tímto aspektem se tato věc odlišuje od otázek, které byly předmětem uváděného posouzení v rozhodnutí ministra kultury ze dne 21. 7. 2011. Z odkazu na § 100 odst. 1 písm. h) AZ lze dovodit, že Ministerstvo kultury je přes shora uvedené stanovisko ministra kultury ze dne 21. 7. 2011 oprávněno posoudit přiměřenost meziročního skokového zvýšení autorských odměn kolektivním správcem až o 50%.

V odpovědi na mou interpelaci ministr kultury uvedl, že postup dle autorského zákona při stanovení sazebníku odměn za užití reprodukované hudby pro rok 2017 nebyl u jednoho subjektu ze strany OSA i Intergramu dodržen a Ministerstvo kultury uložilo kolektivním správcům povinnost k nápravě. Z tohoto usuzuji, že předmětný sazebník do doby nápravy není platný.

K novele autorského zákona jsem podal pozměňovací návrh na zrušení povinnosti poskytovatele prostor pro veřejnou hudební produkci hlásit kolektivnímu správci údaje o hudební produkci a totožnosti provozovatele veřejné hudební produkce. A dále na zrušení povinnosti hlásit kolektivnímu správci hudební produkci 15 dní před jejím konáním, dodávat seznam autorů a názvů skladeb. Zrušením těchto ustanovení zůstane zachována povinnost provozovatele živé veřejné hudební produkce uzavřít před užitím chráněných děl smlouvu s OSA, pokud dochází k užití skladeb autorů tímto kolektivním správcem zastupovaných. Kolega Petr Gazdík podal pozměňovací návrh, který řeší zastropování možného meziročního navýšeni sazeb kolektivních správců a mechanismy jejich kontroly.

Minulý týden se konalo jednání na Ministerstvu kultury, kde nám bylo sděleno, že Ministerstvo kultury je ochotno přistoupit na tyto naše požadavky.

 

 

 

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice